งานปาดและงานมิลลิ่ง

งานปาดและงานมิลลิ่ง facemilling & milling